ประกันภัย, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า, ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ, ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยว, ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประกันภัย ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยว ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ
GET ESY TRAVEL
Take care of you Everywhere
ประกันภัย, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า, ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ, ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยว, ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

เก็ทอีซี่ ทราเวล ให้บริการทำประกันการเดินทาง จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของคนไทย ซึ่งประกันภัยการเดินทางของเราที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตทุกแห่ง โดยเฉพาะกลุ่มวีซ่าเชงเก้น หากคุณต้องการทำ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยว ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ เรามีบริการทำประกันภัยการเดินทางในแผนต่างๆ เพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทาง และ ประกันภัยเพื่อขอวีซ่า

การทำประกันภัยการเดินทาง

เป็นอีกทางเลือกที่ทำให้คุณมั่นใจกับการเดินทาง ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือไปสัมมนาก็ตาม อาจเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าสูญหายหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ และนำมาซึ่งความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประเมินค่ามิได้ ดังนั้น การประกันภัยการเดินทางจึงจัดทำขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายเหล่านั้น

การทำประกันภัยเพื่อขอวีซ่า

การประกันภัยการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก สำหรับท่านที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ และหากท่านต้องเดินทางไปประเทศแถบยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น อันได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมารค์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักแซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ การเดินนทางในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ผู้เดินทางจำเป็นต้องทำประกันภัยเดินทางเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ เรียกย่อๆ ว่า CTA)

จัดทำขึ้นมาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น เปรียบเสมือนการยกระดับความคุ้มครองให้หลากหลายมากกว่าประกันภัยเดินทางแบบปกติ เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นที่อาจเกิดขึ้น แต่การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และนั่นทำให้มีความกังวลใจมากกว่า เพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นแปรผันตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศซึ่งสูงกว่าบ้าน เราค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยหากไม่มีการทำประกันภัยไว้อาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่สูงมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง SOS ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ที่เหมาะสมของการเดินทาง หรือ ตามที่ต้องการของลูกค้าคนสำคัญได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

1. Comprehensive Plan (ประกันภัยแผนอุ่นใจข้ามแดน)

2. Personal Plan (ประกันภันแผนคุ้มครองบุคคล)

 

  • Comprehensive Plan
  • Personal Plan
Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) 18,000
(300 ต่อวัน)
30,000
(500 ต่อวัน)
36,000
(600 ต่อวัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น 40,000 50,000 70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 4,000 10,000 15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง 100,000 100,000 150,000
7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 3,000,000 4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม) 2,000 4,000 6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) 90,000
(1,500 ต่อวัน)
90,000
(1,500 ต่อวัน)
120,000
(2,000 ต่อวัน)
Personal Plan(ประกันภัยแผนคุ้มครองบุคคล)
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
  - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) -
 
-
 
-
 
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น -
 
-
 
-
 
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - -
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง - - -
7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก - - -
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม) - - -
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) -
 
-
 
-
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป
เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล  แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป