รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าตุรกี วีซ่าตุรกี Turkey Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าตุรกี ข้อมูลการทำวีซ่าตุรกี ขอวีซ่าตุรกี ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าตุรกี ขอวีซ่าตุรกี ทำวีซ่าตุรกี ปรึกษาเรื่องวีซ่าตุรกี
รับยื่นวีซ่าตุรกี ขอวีซ่าตุรกี ทำวีซ่าตุรกี ปรึกษาเรื่องวีซ่าตุรกี

วีซ่าตุรกี / Turkey Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าตุรกี

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • จดหมายเชิญจากประเทศตุรกี (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • เอกสารประกอบอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

Description Single Multiple
Tourist วีซ่าท่องเที่ยว 2,000 Contact us
Business วีซ่าธุรกิจ 2,000 Contact us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2274 7263 แฟกซ์ : 0 2274 7261
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 10.00 น. – 12.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 16.30 น. – 17.30 น

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป