รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ปรึกษาเรื่องวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ปรึกษาเรื่องวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ / Switzerland Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี
 • จดหมายเชิญจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

Description Single Multiple
วีซ่าท่องเที่ยว 2,968 2,968
วีซ่าธุรกิจ 2,968 2,968

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VFS Global)
 • เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท ์02-118-7015
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-14:00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป