รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าอิสราเอล วีซ่าอิสราเอล Israel Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าอิสราเอล ข้อมูลการทำวีซ่าอิสราเอล ขอวีซ่าอิสราเอล ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าอิสราเอล ขอวีซ่าอิสราเอล ทำวีซ่าอิสราเอล ปรึกษาเรื่องวีซ่าอิสราเอล
รับยื่นวีซ่าอิสราเอล ขอวีซ่าอิสราเอล ทำวีซ่าอิสราเอล ปรึกษาเรื่องวีซ่าอิสราเอล

วีซ่าอิสราเอล / Israel Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอิสราเอล

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี (ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • จดหมายเชิญจากประเทศอิสราเอล (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

Description Tourist Business
ค่าธรรมเนียม 530 530

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย
 • ชั้น 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ II ถนนสุขุมวิท ซอย 19 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:30 น.
 • โทรศัพท์: 02-204-9200 แฟกซ์ 02-204-9255
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:30 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00 -12.30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป