รับยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า ปรึกษาเรื่องวีซ่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า
ยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa ยื่นวีซ่าราคาถูก ปรึกษาวีซ่าเชงเก้น ข้อมูลการทำวีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่าเชงเก้น ทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
GET ESY TRAVEL
We're Service with the Hearts
รับยื่นวีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่าเชงเก้น ทำวีซ่าเชงเก้น ปรึกษาเรื่องวีซ่าเชงเก้น
รับยื่นวีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่าเชงเก้น ทำวีซ่าเชงเก้น ปรึกษาเรื่องวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น / Schengen Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

วีซ่า เชงเก้น (Schengen Visa) นั้นสามารถใช้กับประเทศในแถบยุโรบที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว เป็นที่นิยมในสำหรับนักท่องเที่ยว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า-ออกแบบครั้งเดียว (Single) หรือเข้า–ออกหลายครั้ง (Multiple) ก็ได้ ซึ่งไม่เกิน 3-6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น

ซึ่งกลุ่มสัญญาเชงเก้นนั้น มีทั้งหมด 25 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สเปน เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี เดนมาร์ก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สวีเดน ลักเซมเบิร์ก มอลตา และอีก 3 ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์

การยื่นขอวีซ่า เชงเก้นนั้น ผู้เดินทางไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว เพียงผู้เดินทางมี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสัญญาเชงเก้น โดยมีหลักการยื่นขอวีซ่าคร่าวๆ ดังนี้

- ถ้าหากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอาศัยในแต่ละประเทศเท่าๆ กัน ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้เดินทางจะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรกเช่น หากเดินไป อิตาลี - สวิส – ฝรั่งเศส ก็ต้องไปยื่นขอ เชงเก้นวีซ่า ที่สถานฑูตอิตาลี

- ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยพิจารณาจากผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศไหนนานที่สุด หรือ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง ก็ไปยื่นขอ เชงเก้นวีซ่า ที่สถานฑูตของประเทศนั้นๆ

วีซ่าเชงเก้นอาจกำหนดให้ใช้เดินทางเข้าได้เพียงประเทศเดียวเท่านั้นก็ได้ (เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์) หรืออาจกำหนดให้เข้าได้ตามรายชื่อประเทศที่กำหนด (เช่น เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าอาจเข้าประเทศต่างๆ เท่าที่กำหนดในวีซ่าเชงเก้นได้เท่านั้น

วีซ่าเชงเก้น มี 3 ประเภท ได้แก่

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 หรือ 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน
 • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน (ประเภท A) บุคคลจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไป ยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้นจะต้องขอวีซ่าแวะ เปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 1 ปี (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี
 • จดหมายเชิญ สำหรับวีซ่าธุรกิจ
 • แพลนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบสมรส, ใบหย่า

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูตในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:30-16:00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 13:00-16:00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

เก็ทอีซี่ทราเวล ขอวีซ่า,ยื่นวีซ่า,ทำวีซ่า,วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าอเมริกา,วีซ่าจีน,วีซ่าพม่า,วีซ่าเชงเก้น
เก็ทอีซี่ทราเวล แนะนำโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ยุโรป